शनिवार, मई 15, 2010

अयोध्याकाण्ड 1

tulasi das .. Ram Charit Manas..ramayan
story of the lord rama..king of ayodhya
by...rajeev kumar kulshrestha
श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि।
बरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि।।
जब ते रामु ब्याहि घर आए। नित नव मंगल मोद बधाए।।
भुवन चारिदस भूधर भारी। सुकृत मेघ बरषहि सुख बारी
रिधि सिधि संपति नदी सुहाई। उमगि अवध अंबुधि कहु आई।।
मनिगन पुर नर नारि सुजाती। सुचि अमोल सुंदर सब भांती
कहि न जाइ कछु नगर बिभूती। जनु एतनिअ बिरंचि करतूती।।
सब बिधि सब पुर लोग सुखारी। रामचंद मुख चंदु निहारी
मुदित मातु सब सखीं सहेली। फलित बिलोकि मनोरथ बेली।।
राम रूपु गुनसीलु सुभाऊ। प्रमुदित होइ देखि सुनि राऊ
सब के उर अभिलाष अस कहहि मनाइ महेस।
आप अछत जुबराज पद रामहि देउ नरेस
राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ
satguru-satykikhoj.blogspot.com
एक समय सब सहित समाजा। राजसभा रघुराजु बिराजा।।
सकल सुकृत मूरति नरनाहू। राम सुजसु सुनि अतिहि उछाहू
नृप सब रहहिं कृपा अभिलाषे। लोकप करहिं प्रीति रुख राखे।।
तिभुवन तीनि काल जग माहीं। भूरि भाग दसरथ सम नाही
मंगलमूल रामु सुत जासू। जो कछु कहिज थोर सबु तासू।।
राय सुभाय मुकुरु कर लीन्हा। बदनु बिलोकि मुकुट सम कीन्हा
श्रवन समीप भए सित केसा। मनहु जरठपनु अस उपदेसा।।
नृप जुबराज राम कहु देहू। जीवन जनम लाहु किन लेहू
यह बिचारु उर आनि नृप सुदिनु सुअवसरु पाइ।
प्रेम पुलकि तन मुदित मन गुरहि सुनायउ जाइ
राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ
satguru-satykikhoj.blogspot.com
कहइ भुआलु सुनिअ मुनिनायक। भए राम सब बिधि सब लायक।।
सेवक सचिव सकल पुरबासी। जे हमारे अरि मित्र उदासी
सबहि रामु प्रिय जेहि बिधि मोही। प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही।।
बिप्र सहित परिवार गोसाई। करहिं छोहु सब रौरिहि नाई
जे गुर चरन रेनु सिर धरहीं। ते जनु सकल बिभव बस करहीं।।
मोहि सम यह अनुभयउ न दूजे। सब पायउ रज पावनि पूजे
अब अभिलाषु एकु मन मोरे। पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे।।
मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहू। कहेउ नरेस रजायसु देहू
राजन राउर नामु जसु सब अभिमत दातार।
फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलाषु तुम्हार
राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ
satguru-satykikhoj.blogspot.com
सब बिधि गुरु प्रसन्न जिय जानी। बोलेउ राउ रहसि मृदु बानी।।
नाथ रामु करिअहिं जुबराजू। कहिअ कृपा करि करिअ समाजू
मोहि अछत यहु होइ उछाहू। लहहिं लोग सब लोचन लाहू।।
प्रभु प्रसाद सिव सबइ निबाहीं। यह लालसा एक मन माहीं
पुनि न सोच तनु रहउ कि जाऊ। जेहिं न होइ पाछें पछिताऊ।।
सुनि मुनि दसरथ बचन सुहाए। मंगल मोद मूल मन भाए
सुनु नृप जासु बिमुख पछिताहीं। जासु भजन बिनु जरनि न जाहीं।।
भयउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी। रामु पुनीत प्रेम अनुगामी
बेगि बिलंबु न करिअ नृप साजिअ सबुइ समाजु।
सुदिन सुमंगलु तबहिं जब रामु होहिं जुबराजु
राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ
satguru-satykikhoj.blogspot.com
मुदित महिपति मंदिर आए। सेवक सचिव सुमंत्रु बोलाए।।
कहि जयजीव सीस तिन्ह नाए। भूप सुमंगल बचन सुनाए
जौ पाँचहि मत लागै नीका। करहु हरषि हिय रामहि टीका
मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी।अभिमत बिरव परेउ जनु पानी।।
विनती सचिव करहि कर जोरी।जिअहु जगतपति बरिस करोरी
जग मंगल भल काजु बिचारा। बेगिअ नाथ न लाइअ बारा।।
नृपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा।बढ़त बौड़ जनु लही सुसाखा
कहेउ भूप मुनिराज कर जोइ जोइ आयसु होइ।
राम राज अभिषेक हित बेगि करहु सोइ सोइ
राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ
satguru-satykikhoj.blogspot.com
हरषि मुनीस कहेउ मृदु बानी। आनहु सकल सुतीरथ पानी।।
औषध मूल फूल फल पाना। कहे नाम गनि मंगल नाना
चामर चरम बसन बहु भांती। रोम पाट पट अगनित जाती।।
मनिगन मंगल बस्तु अनेका। जो जग जोगु भूप अभिषेका
बेद बिदित कहि सकल बिधाना। कहेउ रचहु पुर बिबिध बिताना।।
सफल रसाल पूगफल केरा। रोपहु बीथिन्ह पुर चहु फेरा
रचहु मंजु मनि चौके चारू। कहहु बनावन बेगि बजारू।।
पूजहु गनपति गुर कुलदेवा। सब बिधि करहु भूमिसुर सेवा
ध्वज पताक तोरन कलस सजहु तुरग रथ नाग।
सिर धरि मुनिबर बचन सबु निज निज काजहिं लाग
राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ
satguru-satykikhoj.blogspot.com
जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा। सो तेहिं काजु प्रथम जनु कीन्हा।।
बिप्र साधु सुर पूजत राजा। करत राम हित मंगल काजा
सुनत राम अभिषेक सुहावा। बाज गहागह अवध बधावा।।
राम सीय तन सगुन जनाए। फरकहिं मंगल अंग सुहाए
पुलकि सप्रेम परसपर कहहीं। भरत आगमनु सूचक अहहीं।।
भए बहुत दिन अति अवसेरी। सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी
भरत सरिस प्रिय को जग माहीं। इहइ सगुन फलु दूसर नाहीं।।
रामहि बंधु सोच दिन राती। अंडन्हि कमठ ह्रदउ जेहि भाँती
एहि अवसर मंगलु परम सुनि रहसेउ रनिवास।
सोभत लखि बिधु बढ़त जनु बारिधि बीचि बिलास
राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ
satguru-satykikhoj.blogspot.com
प्रथम जाइ जिन्ह बचन सुनाए। भूषन बसन भूरि तिन्ह पाए।।
प्रेम पुलकि तन मन अनुरागी। मंगल कलस सजन सब लागी
चौके चारु सुमित्रा पुरी। मनिमय बिबिध भांति अति रुरी।।
आनंद मगन राम महतारी। दिए दान बहु बिप्र हँकारी
पूजी ग्रामदेबि सुर नागा। कहेउ बहोरि देन बलिभागा।।
जेहि बिधि होइ राम कल्यानू। देहु दया करि सो बरदानू
गावहि मंगल कोकिलबयनी। बिधुबदनी मृगसावकनयनी
राम राज अभिषेक सुनि हिय हरषे नर नारि।
लगे सुमंगल सजन सब बिधि अनुकूल बिचारि
राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ
satguru-satykikhoj.blogspot.com
तब नरनाह बसिष्ठु बोलाए। रामधाम सिख देन पठाए।।
गुर आगमनु सुनत रघुनाथा। द्वार आइ पद नायउ माथा
सादर अरघ देइ घर आने। सोरह भांति पूजि सनमाने।।
गहे चरन सिय सहित बहोरी। बोले राम कमल कर जोरी
सेवक सदन स्वामि आगमनू। मंगल मूल अमंगल दमनू।।
तदपि उचित जनु बोलि सप्रीती। पठइअ काज नाथ असि नीती
प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहू। भयउ पुनीत आजु यहु गेहू।।
आयसु होइ सो करौं गोसाई। सेवक लहइ स्वामि सेवकाई
सुनि सनेह साने बचन मुनि रघुबरहि प्रसंस।
राम कस न तुम्ह कहहु अस हंस बंस अवतंस
राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ
satguru-satykikhoj.blogspot.com
बरनि राम गुन सीलु सुभाऊ। बोले प्रेम पुलकि मुनिराऊ।।
भूप सजेउ अभिषेक समाजू। चाहत देन तुम्हहि जुबराजू
राम करहु सब संजम आजू। जौ बिधि कुसल निबाहै काजू।।
गुरु सिख देइ राय पहिं गयउ। राम हृदय अस बिसमउ भयऊ
जनमे एक संग सब भाई। भोजन सयन केलि लरिकाई।।
करनबेध उपबीत बिआहा। संग संग सब भए उछाहा
बिमल बंस यहु अनुचित एकू। बंधु बिहाइ बड़ेहि अभिषेकू।।
प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई। हरउ भगत मन कै कुटिलाई
तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद।
सनमाने प्रिय बचन कहि रघुकुल कैरव चंद
राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ
satguru-satykikhoj.blogspot.com
बाजहि बाजने बिबिध बिधाना। पुर प्रमोद नहि जाइ बखाना।।
भरत आगमनु सकल मनावहि। आवहु बेगि नयन फल पावहि
हाट बाट घर गली अथाई। कहहि परसपर लोग लोगाई।।
कालि लगन भलि केतिक बारा। पूजिहि बिधि अभिलाष हमारा
कनक सिंघासन सीय समेता। बैठहि रामु होइ चित चेता।।
सकल कहहिं कब होइहि काली।बिघन मनावहि देव कुचाली
तिन्हहि सोहाइ न अवध बधावा।चोरहि चंदिनि राति न भावा।।
सारद बोलि बिनय सुर करही।बारहिं बार पाय लै परही
बिपति हमारि बिलोकि बड़ि मातु करिअ सोइ आजु।
रामु जाहिं बन राजु तजि होइ सकल सुरकाजु।।
राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ
satguru-satykikhoj.blogspot.com
सुनि सुर बिनय ठाढ़ि पछिताती। भइउ सरोज बिपिन हिमराती।।
देखि देव पुनि कहहिं निहोरी। मातु तोहि नहिं थोरिउ खोरी।।
बिसमय हरष रहित रघुराऊ। तुम्ह जानहु सब राम प्रभाऊ।।
जीव करम बस सुख दुख भागी। जाइअ अवध देव हित लागी।।
बार बार गहि चरन संकोचौ। चली बिचारि बिबुध मति पोची।।
ऊँच निवासु नीचि करतूती। देखि न सकहिं पराइ बिभूती।।
आगिल काजु बिचारि बहोरी। करहहिं चाह कुसल कबि मोरी।।
हरषि हृदय दसरथ पुर आई। जनु ग्रह दसा दुसह दुखदाई।।
नामु मंथरा मंदमति चेरी कैकेइ केरि।
अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि
राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ
satguru-satykikhoj.blogspot.com
दीख मंथरा नगरु बनावा। मंजुल मंगल बाज बधावा
पूछेसि लोगन्ह काह उछाहू। राम तिलकु सुनि भा उर दाहू।।
करइ बिचारु कुबुद्धि कुजाती। होइ अकाजु कवनि बिधि राती।।
देखि लागि मधु कुटिल किराती। जिमि गव तकइ लेउ केहि भांती।।
भरत मातु पहिं गइ बिलखानी। का अनमनि हसि कह हँसि रानी।।
ऊतरु देइ न लेइ उसासू। नारि चरित करि ढारइ आँसू।।
हँसि कह रानि गालु बड़ तोरे। दीन्ह लखन सिख अस मन मोरे।।
तबहु न बोल चेरि बड़ि पापिनि। छाड़इ स्वास कारि जनु सांपिनि।।
सभय रानि कह कहसि किन कुसल रामु महिपाल।
लखनु भरतु रिपुदमन सुनि भा कुबरी उर साल
राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ
satguru-satykikhoj.blogspot.com
कत सिख देइ हमहि कोउ माई। गालु करब केहि कर बलु पाई।।
रामहि छाड़ि कुसल केहि आजू। जेहि जनेसु देइ जुबराजू
भयउ कौसिलहि बिधि अति दाहिन। देखत गरब रहत उर नाहिन।।
देखेहु कस न जाइ सब सोभा। जो अवलोकि मोर मनु छोभा।।
पूतु बिदेस न सोचु तुम्हारें। जानति हहु बस नाहु हमारें।।
नीद बहुत प्रिय सेज तुराई। लखहु न भूप कपट चतुराई।।
सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी। झुकी रानि अब रहु अरगानी।।
पुनि अस कबहु कहसि घरफोरी। तब धरि जीभ कढ़ावउ तोरी।।
काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानि।
तिय बिसेषि पुनि चेरि कहि भरतमातु मुसुकानि
राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ
satguru-satykikhoj.blogspot.com
प्रियबादिनि सिख दीन्हिउ तोही। सपनेहु तो पर कोपु न मोही।।
सुदिनु सुमंगल दायकु सोई। तोर कहा फुर जेहि दिन होई।।
जेठ स्वामि सेवक लघु भाई। यह दिनकर कुल रीति सुहाई।।
राम तिलकु जौ साँचेहु काली। देउ मागु मन भावत आली।।
कौसल्या सम सब महतारी। रामहि सहज सुभाय पिआरी।।
मो पर करहिं सनेहु बिसेषी। मैं करि प्रीति परीछा देखी।।
जौ बिधि जनमु देइ करि छोहू। होहु राम सिय पूत पुतोहू।।
प्रान ते अधिक रामु प्रिय मोरे। तिन्ह के तिलक छोभु कस तोरे।।
भरत सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ।
हरष समय बिसमउ करसि कारन मोहि सुनाउ
राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ
satguru-satykikhoj.blogspot.com
एकहिं बार आस सब पूजी। अब कछु कहब जीभ करि दूजी।।
फोरे जोगु कपारु अभागा। भलेउ कहत दुख रउरेहि लागा।।
कहहि झूठि फुरि बात बनाई। ते प्रिय तुम्हहि करुइ मैं माई।।
हमहु कहबि अब ठकुरसोहाती। नाहिं त मौन रहब दिनु राती।।
करि कुरूप बिधि परबस कीन्हा। बवा सो लुनिअ लहिअ जो दीन्हा।।
कोउ नृप होउ हमहि का हानी। चेरि छाड़ि अब होब कि रानी।।
जारे जोगु सुभाउ हमारा। अनभल देखि न जाइ तुम्हारा।।
तातें कछुक बात अनुसारी। छमिअ देबि बड़ि चूक हमारी।।
गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनि तीय अधरबुधि रानि।
सुरमाया बस बैरिनिहि सुह्द जानि पतिआनि
राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ
satguru-satykikhoj.blogspot.com
सादर पुनि पुनि पूछति ओही। सबरी गान मृगी जनु मोही।।
तसि मति फिरी अहइ जसि भाबी। रहसी चेरि घात जनु फाबी।।
तुम्ह पूछहु मैं कहत डराऊ। धरेउ मोर घरफोरी नाऊ।।
सजि प्रतीति बहुबिधि गढ़ि छोली। अवध साढ़साती तब बोली।।
प्रिय सिय रामु कहा तुम्ह रानी। रामहि तुम्ह प्रिय सो फुरि बानी।।
रहा प्रथम अब ते दिन बीते। समउ फिरे रिपु होहिं पिरीते।।
भानु कमल कुल पोषनिहारा। बिनु जल जारि करइ सोइ छारा।।
जरि तुम्हारि चह सवति उखारी। रूधहु करि उपाउ बर बारी।।
तुम्हहि न सोचु सोहाग बल निज बस जानहु राउ।
मन मलीन मुह मीठ नृप राउर सरल सुभाउ
राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ
satguru-satykikhoj.blogspot.com
चतुर गंभीर राम महतारी। बीचु पाइ निज बात संवारी।।
पठए भरतु भूप ननिअउरें। राम मातु मत जानव रउरें।।
सेवहिं सकल सवति मोहि नीके। गरबित भरत मातु बल पी के।।
सालु तुम्हार कौसिलहि माई। कपट चतुर नहिं होइ जनाई।।
राजहि तुम्ह पर प्रेमु बिसेषी। सवति सुभाउ सकइ नहिं देखी।।
रची प्रंपचु भूपहि अपनाई। राम तिलक हित लगन धराई।।
यह कुल उचित राम कहु टीका। सबहि सोहाइ मोहि सुठि नीका।।
आगिलि बात समुझि डरु मोही। देउ दैउ फिरि सो फलु ओही।।
रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीन्हेसि कपट प्रबोधु।।
कहिसि कथा सत सवति कै जेहि बिधि बाढ़ बिरोधु
राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ
satguru-satykikhoj.blogspot.com
भावी बस प्रतीति उर आई। पूछ रानि पुनि सपथ देवाई।।
का पूछहु तुम्ह अबहु न जाना। निज हित अनहित पसु पहिचाना।।
भयउ पाखु दिन सजत समाजू। तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू।।
खाइअ पहिरिअ राज तुम्हारे। सत्य कहें नहिं दोषु हमारे।।
जौ असत्य कछु कहब बनाई। तौ बिधि देइहि हमहि सजाई।।
रामहि तिलक कालि जौ भयऊ। तुम्ह कहु बिपत बीज बिधि बयऊ।।
रेख खँचाइ कहउ बलु भाषी। भामिनि भइहु दूध कइ माखी।।
जौ सुत सहित करहु सेवकाई। तौ घर रहहु न आन उपाई।।
कद्रू बिनतहि दीन्ह दुखु तुम्हहि कौसिला देब।
भरतु बंदिगृह सेइहहिं लखनु राम के नेब
राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ
satguru-satykikhoj.blogspot.com
कैकयसुता सुनत कटु बानी। कहि न सकइ कछु सहमि सुखानी।।
तन पसेउ कदली जिमि कांपी। कुबरी दसन जीभ तब चांपी।।
कहि कहि कोटिक कपट कहानी। धीरजु धरहु प्रबोधिसि रानी।।
फिरा करमु प्रिय लागि कुचाली। बकिहि सराहइ मानि मराली।।
सुनु मंथरा बात फुरि तोरी। दहिनि आंखि नित फरकइ मोरी।।
दिन प्रति देखउ राति कुसपने। कहउ न तोहि मोह बस अपने।।
काह करौ सखि सूध सुभाऊ। दाहिन बाम न जानउ काऊ।।
अपने चलत न आजु लगि अनभल काहुक कीन्ह।
केहि अघ एकहि बार मोहि दैअ दुसह दुख दीन्ह
राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ
satguru-satykikhoj.blogspot.com
नैहर जनम भरब बरु जाइ। जिअत न करबि सवति सेवकाई।।
अरि बस दैउ जिआवत जाही। मरनु नीक तेहि जीवन चाही।।
दीन बचन कह बहुबिधि रानी। सुनि कुबरीं तियमाया ठानी।।
अस कस कहहु मानि मन ऊना। सुखु सोहागु तुम्ह कहु दिन दूना।।
जेहिं राउर अति अनभल ताका। सोइ पाइहि यहु फलु परिपाका।।
जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनि। भूख न बासर नींद न जामिनि।।
पूछेउ गुनिन्ह रेख तिन्ह खांची। भरत भुआल होहिं यह सांची।।
भामिनि करहु त कहौं उपाऊ। है तुम्हरी सेवा बस राऊ।।
परउ कूप तुअ बचन पर सकउ पूत पति त्यागि।
कहसि मोर दुखु देखि बड़ कस न करब हित लागि
राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ
satguru-satykikhoj.blogspot.com
कुबरी करि कबुली कैकेई। कपट छुरी उर पाहन टेई।।
लखइ न रानि निकट दुखु कैसे। चरइ हरित तिन बलिपसु जैसे।।
सुनत बात मृदु अंत कठोरी। देति मनहु मधु माहुर घोरी।।
कहइ चेरि सुधि अहइ कि नाही। स्वामिनि कहिहु कथा मोहि पाहीं।।
दुइ बरदान भूप सन थाती। मागहु आजु जुड़ावहु छाती।।
सुतहि राजु रामहि बनवासू। देहु लेहु सब सवति हुलासु।।
भूपति राम सपथ जब करई। तब मागेहु जेहि बचनु न टरई।।
होइ अकाजु आजु निसि बीते। बचनु मोर प्रिय मानेहु जी ते।।
बड़ कुघातु करि पातकिनि कहेसि कोपगृह जाहु।
काजु सँवारेहु सजग सबु सहसा जनि पतिआहु
राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ
satguru-satykikhoj.blogspot.com
कुबरिहि रानि प्रानप्रिय जानी। बार बार बड़ि बुद्धि बखानी।।
तोहि सम हित न मोर संसारा। बहे जात कइ भइसि अधारा।।
जौ बिधि पुरब मनोरथु काली। करौं तोहि चख पूतरि आली।।
बहुबिधि चेरिहि आदरु देई। कोपभवन गवनि कैकेई।।
बिपति बीजु बरषा रितु चेरी। भुइ भइ कुमति कैकेई केरी।।
पाइ कपट जलु अंकुर जामा। बर दोउ दल दुख फल परिनामा।।
कोप समाजु साजि सबु सोई। राजु करत निज कुमति बिगोई।।
राउर नगर कोलाहलु होई। यह कुचालि कछु जान न कोई।।
प्रमुदित पुर नर नारि। सब सजहि सुमंगलचार।
एक प्रबिसहिं एक निर्गमहिं भीर भूप दरबार
राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ
satguru-satykikhoj.blogspot.com
बाल सखा सुन हिय हरषाही। मिलि दस पाँच राम पहि जाही।।
प्रभु आदरहिं प्रेमु पहिचानी। पूछहि कुसल खेम मृदु बानी।।
फिरहि भवन प्रिय आयसु पाई। करत परसपर राम बड़ाई।।
को रघुबीर सरिस संसारा। सीलु सनेह निबाहनिहारा।
जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमही। तहँ तहँ ईसु देउ यह हमही।।
सेवक हम स्वामी सियनाहू। होउ नात यह ओर निबाहू।।
अस अभिलाषु नगर सब काहू। कैकयसुता ह्दय अति दाहू।।
को न कुसंगति पाइ नसाई। रहइ न नीच मते चतुराई।।
सांझ समय सानंद नृपु गयउ कैकेई गेह।
गवनु निठुरता निकट किय जनु धरि देह सनेह
राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ
satguru-satykikhoj.blogspot.com
कोपभवन सुनि सकुचेउ राउ। भय बस अगहुड़ परइ न पाऊ।।
सुरपति बसइ बाहबल जाके। नरपति सकल रहहिं रुख ताके।।
सो सुनि तिय रिस गयउ सुखाई। देखहु काम प्रताप बड़ाई।।
सूल कुलिस असि अँगवनिहारे। ते रतिनाथ सुमन सर मारे।।
सभय नरेसु प्रिया पहिं गयऊ। देखि दसा दुखु दारुन भयऊ।।
भूमि सयन पटु मोट पुराना। दिए डारि तन भूषण नाना।।
कुमतिहि कसि कुबेषता फाबी। अन अहिवातु सूच जनु भाबी।।
जाइ निकट नृपु कह मृदु बानी। प्रानप्रिया केहि हेतु रिसानी।।
राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ
satguru-satykikhoj.blogspot.com
केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवारई।
मानहु सरोष भुअंग भामिनि बिषम भाँति निहारई।।
दोउ बासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई।
तुलसी नृपति भवतब्यता बस काम कौतुक लेखई।।
बार बार कह राउ सुमुखि सुलोचिनि पिकबचनि।
कारन मोहि सुनाउ गजगामिनि निज कोप कर

कोई टिप्पणी नहीं:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...